Проучване на мнението за практиките, чрез които се осъществява координация в процеса на вземане на управленски решения


Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", който се реализира с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002.

Вашето мнение, като участници в Портала за обществени консултации, е изключително важно за формулиране на реална оценка на състоянието и вземане на най-добрите управленски решения. В рамките на проекта в периода 22 ноември – 10 декември 2018 г. се провежда проучване на мнението за практиките, чрез които се осъществява взаимодействие между гражданите, гражданските и бизнес организациите и органите на изпълнителната власт на централно и местно ниво в процеса на вземане на управленски решения.

Предмет на проучване са и различните форми на взаимодействие – пряко или чрез представителство, които дават възможност на гражданите за реално участие в оформянето на решенията в управленския процес, включително участие в обществени обсъждания, участие в обществени съвети, в работни групи, подаване на жалби до институциите, или включване в подписки/петиции и др.

Проучването е напълно анонимно. Отговорите на въпросника ще Ви отнемат около 15 минути.
Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации STRATEGY.BG.

Проучването се осъществява от екип на Агенция СТРАТЕГМА ООД, съгласно Договор № МС-122/23.10.2018 г.

Предварително благодарим за Вашето участие и отделеното време!