0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Въпросник за изследване ефективността на гражданското участие на ниво община (за граждани)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / ГОСПОДИНЕ,

Настоящата анкета е насочена към установяване на възможностите за оценка на ефективността на гражданското участие във формулирането, изпълнението и мониторинг на местни политики.

За целите на проучване „гражданско участие“ се определя като  ангажирането на лица, граждански организации и гражданското общество като цяло в процесите на вземане на решения от органите на управлението. Гражданското участие в процеса на вземане на политически решения се отличава от политическите дейности чрез ангажиране с политическите партии и от лобирането, свързано с бизнес интереси. „Процес на вземане на решения“  е разработване, приемане, прилагане, оценка и преформулиране на политически документ, стратегия, закон или регламент на национално, регионално или местно ниво или всеки процес, при който се взема решение, засягащо обществото или негов сегмент от публичен орган, който има такива правомощия. Предмет на проучване са формите на гражданско участие  – пряко или чрез представителство, които дават възможност на гражданите за реално участие в оформянето на решенията в управленския процес, като обществено обсъждане, обществени съвети, участие в работни групи, петиции и жалби до институциите.

Проучването е напълно анонимно. Отговорите на въпросника ще Ви отнемат около 15 минути.

Проучването е част от проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор №  BG05SFOP001-2.009-0155-С001/27.12.2018 г., изпълняван от фондация „Център за модернизиране на политики“ в партньорство с „Българска асоциация по политически науки“.

Предварително Ви благодарим за Вашето участие и отделеното време!