Оценка на организацията на съдебната система

Какво според вас е нивото на проникване на цифровизацията в съдебната система:

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
не използва цифрови технологии
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
изцяло цифровизирана е
Няма отговор
 Моля използвайте скалата, според която "0" означава, че за Вас СС не използва цифрови технологии, а "10", че за Вас е изцяло цифровизирана.

Според Вас достатъчно ли е нивото на използване на технологиите за публичност на дейността на структурите на съдебната власт ? 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
изобщо не е достатъчно
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
напълно достатъчно
Няма отговор
 Моля използвайте скалата, според която "0" означава, че за Вас изобщо не е, а "10", че за Вас е напълно достатъчно.

Професионализъм и професионално развитие

Според Вас участват ли гражданите при назначаването на върховните длъжности в съдебната система?

Да
Не
Не мога да преценя
Няма отговор

Обществено доверие в съдебната система

Моля да определите степента, до която органите на СВ предоставят на обществеността полезна, своевременна и разбираема информация?

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
изобщо не предоставя полезна своевременна и разбираема информация
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
предоставяната информация е достатъчна, полезна, своевременна и разбираема
Няма отговор
 Моля използвайте скалата, според която "0" означава, че за Вас изобщо не предоставя полезна своевременна и разбираема информация, а "10", че за Вас е предоставяната информация е достатъчна, полезна, своевременна и разбираема.

Моля да определите според Вас доколко българските магистрати са безпристрастни?

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
изобщо не са независими
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
напълно безпристрастни са
Няма отговор
 Моля използвайте скалата, според която "0" означава, че за Вас изобщо не са независими, а "10", че за Вас е напълно безпристрастни са.

Моля да определите според Вас доколко българските магистрати са неподкупни?

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
изобщо не са неподкупни
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
напълно неподкупни са
Няма отговор
 Моля използвайте скалата, според която "0" означава, че за Вас изобщо не са неподкупни, а "10", че за Вас sa напълно неподкупни.
.

Моля да определите според Вас доколко българските магистрати са спазват нормите за благоприличие?

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
изобщо не ги спазват
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Винаги се държат благоприлично
Няма отговор
 Моля използвайте скалата, според която "0" означава, че за Вас изобщо не ги спазват, а "10", че за Вас е винаги ги спазват .

Моля да определите според Вас доколко българските магистрати изпълняват своите задължения с трудолюбие и усърдие?

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
изобщо не ги изпълняват с трудолюбие и усърдие
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
винаги ги изпълняват с трудолюбие и усърдие
Няма отговор
 Моля използвайте скалата, според която "0" означава, че за Вас изобщо не ги изпълняват с трудолюбие и усърдие, а "10", че за Вас е винаги ги изпълняват с трудолюбие и усърдие.

Моля да определите според Вас доколко българските магистрати се държат вежливо и толерантно?

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
никога не се държат вежливо и толерантно
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
винаги се държат вежливо и толерантно
Няма отговор
 Моля използвайте скалата, според която "0" означава, че за Вас никога не се държат вежливо и толерантно, а "10", че за Вас е винаги се държат вежливо и толерантно.

Моля да определите според Вас доколко българските магистрати са справедливи?

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
изобщо не са справедливи
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
напълно справедливи са
Няма отговор
 Моля използвайте скалата, според която "0" означава, че за Вас изобщо не са справедливи, а "10", че за Вас е напълно справедливи са.

Моля, оценете, по скалата от 0 до 10, Вашето доверие към Прокуратурата:

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
нямам никакво доверие
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
имам пълно доверие
Няма отговор

Моля, оценете, по скалата от 0 до 10, Вашето доверие към Висшия съдебен съвет

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
нямам никакво доверие
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
имам пълно доверие
Няма отговор

Моля, оценете, по скалата от 0 до 10, Вашето доверие към Инспектората на ВСС

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Няма отговор
нямам никакво доверие
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
имам пълно доверие
Няма отговор

Демография

Моля отбележете Вашия пол:

Жена
Мъж
Няма отговор

Моля запишете Вашата възраст (в навършени години):

До 24 години
Между 24 и 54 години
Над 54 години
Няма отговор

Моля отбележете вида населено място, в което преобладаващо живеете:

Столица
Областен център
Град
Село
Няма отговор

Моля отбележете вида на Вашата последна завършена степен на образование:

Висше - доктор
Висше – магистър, бакалавър
Средно
Основно или по-ниско
Няма отговор

Моля отбележете Вашата основна сфера на работа:

Съдебна система, Магистрат
Съдебна система, ВСС
Съдебна система, ИСС
Служител в съдебната администрация
НПО в сферата на правосъдието
Друга сфера, свързана с упражняване на право
Служител
Собствен бизнес
Учащ
Друго, моля пояснете 
image/svg+xml
Проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Проектът се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ) и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.
image/svg+xml